Opisproduktów1

Pakiet Czyste Powietrze składa się z następujących usług:

 1. Inwentaryzacja źródeł ciepła metodą badań terenowych:
  • Przeprowadzenie badań ankietowych, zakres uzgadniany z Zamawiającym, wyniki ankietyzacji zasilą bazę danych w postaci aplikacji.
 2. Dostosowanie dokumentów strategicznych, obowiązujących na terenie gminy:
  • Opracowanie/aktualizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji;
  • Opracowanie/aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej;
  • Opracowanie/aktualizacja Założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
  • Sporządzenie audytów energetycznych budynków.
   • Dokumentacja sporządzona zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, uzyskujemy stosowne opinie, przeprowadzamy strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko.
 3. Promocja projektu poprzez stworzenie podstrony internetowej dedykowanej gminie, opracowanie, wydruk i dystrybucja ulotek, plakatów i innych materiałów promocyjnych.
 4. Kompleksowe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu pozyskania dofinansowania do planowanych działań (wraz z analizą finansową i ekonomiczną, studium wykonalności, etc. w zależności od źródła finansowania), ze środków:
  • Regionalnego Programu Operacyjnego;
  • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisk
  • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
   • Przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat projektu;
   • Opracowanie szczegółowej ankiety dla odbiorców końcowych;
   • Konsultacje społeczne dotyczące zakresu projektu, wysokości budżetu oraz warunków dofinansowania;
   • Analiza zebranych ankiet oraz wstępna weryfikacja pod względem możliwości udzielenia dofinansowania (zależne od konkursu),
   • Przygotowanie regulaminu udzielania dotacji dla mieszkańców,
   • Przygotowanie wzoru umowy z mieszkańcami,
   • Przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami,
 5. Pełnienie funkcji Operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji lub funkcji Inżyniera Projektu (w przypadku finansowania działań ze środków Unii Europejskiej).
  • Realizacja projektu zgodnie z przyjętym regulaminem,
  • Reprezentowanie Zamawiającego przed odbiorcami i wykonawcami usługi,
  • Weryfikacja złożonych wniosków – utworzenie listy rankingowej oraz rezerwowej,
  • Przeprowadzenie akcji promocyjnej na temat realizowanego projektu;
  • Utworzenie i obsługa Punktu Obsługi Interesanta w siedzibie Zamawiającego;
  • Doradztwo ekologiczne dla uczestników projektu;
  • Stworzenie umów dla odbiorców i wykonawców usługi,
  • Bieżący nadzór nad realizacją projektu,
  • Przygotowanie kompletnej dokumentacji umożliwiającej rozliczenie projektu z podmiotem finansującym.
  • Sporządzenie wymaganych sprawozdań, sporządzenie dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie efektu ekologicznego;
 6. Rozliczenie przyznanej dotacji.

 

1 Zakres usług może być modyfikowany w zależności od potrzeb klienta.