Aktualności

01.08.2018

Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Trzebinia.

Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Trzebinia.

Celem prowadzonej inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Trzebinia jest określenie stanu aktualnego wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza, a także zbadanie zainteresowania wymianą niskosprawnych kotłów na nowe, niskoemisyjne urządzenia grzewcze, a także instalacją odnawialnych źródeł energii.

 

Podstawą do aplikowania o środki zewnętrzne przez Gminę Trzebinia jest posiadanie gminnej bazy źródeł ogrzewania.

 

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków wynika z obowiązków Gminy Trzebinia, które nałożone zostały zapisem art. 3 ust. 3 pkt. 1-3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017, poz. 1289 t.j.) oraz UCHWAŁĄ Nr XXXII/451/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/612/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego" zmienionej uchwałą Nr VI/70/11 z dnia 28 lutego 2011 r. oraz uchwałą Nr XLII/662/13 z dnia 30 września 2013 r. Posiadanie bazy danych na temat sposobu odprowadzania nieczystości ciekłych pozwoli na wskazanie potrzeb dotyczących rozwoju gospodarki wodno-ściekowej na terenie naszej gminy.

Wstecz